1 Algemene bepalingen
1.1 ’t Kruidenhofke is het eenvrouwsbedrijf van Ingrid van Heertum en is gevestigd te:
Wolstraat 21
5667 TG te Geldrop
tel: 06-22857433

E-mail: kruidenhofke@xs4all.nl
Website: www.kruidenhofke.nl
KvK 17201383 (Oost-Brabant)
ASN bank 
IBAN: NL11ASNB0708180116
BIC: ASNBNL21

1.2 ’t Kruidenhofke heeft ten doel het geven van workshops en cursussen rond kruidengeneeskunde, plantenkennis en tuinaanleg, voeding, en voedingssupplementen en de verkoop van aanverwante producten.
1.3 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechthandelingen die door, namens of met ’t Kruidenhofke worden gesloten ter uitvoering van de onder 1.2 genoemde doelstelling.
1.4 Op deze voorwaarden is de Nederlandse wetgeving bij uitsluiting van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechter te ’s Hertogenbosch bevoegd, in voorkomende gevallen kunnen zaken bij de kantonrechter van dit arrondissement voorgebracht worden.

2. Inschrijving en betaling
2.1 Inschrijving voor een workshop is alleen mogelijk via het inschrijfformulier op internet, tenzij anders overeengekomen. Daarmee is de cursusplek op die datum voor een periode van 2 weken gereserveerd.
2.2 Na het verstrijken van deze 2 weken kunnen anderen, tot het cursusgeld is ontvangen, ook een optie nemen op de betreffende workshop. De inschrijving wordt door ’t Kruidenhofke schriftelijk of per e-mail bevestigd, zodra de betaling binnen is.
2.3 Definitieve reserveringen geschieden op volgorde van binnenkomst van de betaling.
2.4 Voor het geval dat een betaling op de dag van de workshop nog niet is bijgeschreven, dient het hele bedrag voor aanvang van de workshop contant te worden betaald. Komt de betaling achteraf alsnog binnen, dan wordt dit betalingsbedrag per omgaande retour gestort.
2.5 Betalingen dienen minimaal 2 weken vóór aanvang van de workshop binnen te zijn, anders wordt om een aanbetaling van 50% gevraagd.

3. Annulering door deelnemer
3.1 Annulering van een inschrijving vóór aanvang van de workshop of cursus dient telefonisch of per e-mail te geschieden. Bij verhindering van de deelnemer is het altijd toegestaan een vervanger te sturen.
3.2 Annulering tot 2 weken voor aanvang van de workshop is mogelijk zonder financiële consequenties. De betaling wordt per omgaande retour gestort.
3.3 Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang* van de workshop wordt de helft van het cursusgeld in rekening gebracht.
*( Als startdatum wordt de dag van de workshop gehanteerd)
3.4 Als de deelnemer zonder bericht vooraf niet verschijnt, vervalt de aanspraak op restitutie van de betaling.
3.5 Als de deelnemer een workshop of deel van een cursus in wil halen, dan kan dat na overleg met ’t Kruidenhofke.

4. Annulering door ’t Kruidenhofke
4.1 Bij onvoldoende deelname aan een workshop behoudt ’t Kruidenhofke zich het recht voor deze te annuleren. Bij onvoorziene omstandigheden of overmacht behoudt ’t Kruidenhofke zich het recht voor om de workshop tot op de dag zelf te annuleren.
4.2 ’t Kruidenhofke zal de annulering zo spoedig mogelijk telefonisch dan wel op een andere gepaste wijze kenbaar maken aan de deelnemer.
4.3 Bij annulering door ’t Kruidenhofke kan de deelnemer kiezen voor restitutie van de betaling, of voor overboeking naar een andere cursusdatum binnen 3 maanden.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Deelname aan de workshops van ’t Kruidenhofke geschiedt voor eigen rekening en risico.
5.2 De kennis van ’t Kruidenhofke vervangt geen medische of psychologische hulpverlening.
5.23 De producten van ’t Kruidenhofke vervangen geen medische of psychologische hulpverlening.

6. Auteursrecht en eigendomsrecht lesmateriaal

6.1 Het lesmateriaal van ’t Kruidenhofke is uitsluitend bestemd voor deelnemers van de workshops van ’t Kruidenhofke. De deelnemers zijn gehouden het auteursrecht c.q. copyright te respecteren dat betrekking heeft op het lesmateriaal. Dit recht houdt onder meer in dat niets van het werk gekopieerd en/of aan derden ter beschikking mag worden gesteld.

7. Versie, Publicatie en Aanpassingen

7.1 Deze voorwaarden zijn onderhavig aan veranderingen.
7.2 Dit is versie: 2007-7.7
7.3 Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website van ’t Kruidenhofke.
7.4 Kennelijke fouten of vergissingen in de folders van ’t Kruidenhofke en andere publicaties zoals het internet binden ’t Kruidenhofke niet. ’t Kruidenhofke behoudt zich het recht voor dergelijke errata te wijzigen.